Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Overeenkomst: De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemenevoorwaarden.

1.2 HOLVOET NV: De naamloze vennootschap met als naam VOGEL- en VIJVERCENTRUM HOLVOET, met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 24A, 8531 Harelbeke en ondernemingsnummer 0450.126.025.

1.3 Klant: Elke persoon die handelt voor doeleinden die al dan niet buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

1.4 Consument: Elke Klant die als natuurlijke persoon handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen.

1.5 Aanbod: Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemenevoorwaarden.

1.6 Producten: Alle goederen beschikbaar voor aankoop op de Website.

1.7 Website: De website geëxploiteerd door HOLVOET NV met als hyperlink www.holvoet.com, gericht op de verkoop aan particulieren en professionelen van onder meer: diverse soorten dieren, dierbenodigdheden en tuindecoratiematerialen.

Artikel 2: Toepassing

2.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling die geplaatst is of overeengekomen wordt via de Website. Bij het plaatsen van een bestelling erkent en aanvaardt de Klant uitdrukkelijk deze voorwaarden. Andere voorwaarden zijn uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door HOLVOET NV aanvaard zijn.

2.2 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, uitdrukkelijk aanvaard door HOLVOET NV hebben de bijzondere voorwaarden voorrang. Wel blijven de andere algemene voorwaarden van toepassing.

2.3 De eventuele nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen evenals de overeenkomst nietig zou zijn. Het gemeen recht is van toepassing op zaken die niet in de algemene voorwaarden geregeld zijn.

Artikel 3: Werking van de webshop en ons aanbod

3.1 De werking van deze e-commerce website kan in volgende stappen worden omschreven:

1. Het plaatsen van een bestelling: Via de e-commerce website kan de Klant een bestelling plaatsen. Bij het plaatsen van de bestelling via de Website van HOLVOET NV erkent en aanvaardt de Klant uitdrukkelijk en integraal de huidige voorwaarden van HOLVOET NV.

2. De orderbevestiging: De overeenkomst met HOLVOET NV komt tot stand van zodra de bestelling geplaatst door de Klant wordt betaald. HOLVOET NV aanvaardt geen aankopen die buiten België moeten worden geleverd.

3. De betaling: De Klant gaat tot betaling over van het totaalbedrag conform artikel 5 van huidige voorwaarden.

4. De levering of afhaling: Tenslotte wordt de geplaatste bestelling conform artikel 6 van huidige voorwaarden geleverd door HOLVOET NV of de aangeduide beroepsvervoerder binnen België of afgehaald bij HOLVOET NV. Levering gebeurt enkel binnen België.

3.2 Ondanks het feit dat de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden HOLVOET NV niet.

HOLVOET NV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. HOLVOET NV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.3 Het Aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HOLVOET NV.

HOLVOET NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een op de Website geafficheerd Product. Indien een specifiek aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het betreffende aanbod vermeld.

Artikel 4: Prijs

4.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw (tegen het geldend tarief van België) en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

4.2 De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De eventueel bijhorende foto’s zijn louter decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.3 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk vermeld.

4.4 Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld op de webpagina waar de bestelling kan worden geplaatst.

4.5 Indien een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal HOLVOET NV schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra HOLVOET NV kennis krijgt van de incorrecte prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren. Als HOLVOET NV geen antwoord van de Klant ontvangt binnen een termijn van 7 kalenderdagen, wordt de bestelling kosteloos geannuleerd en wordt de Klant daarvan ter kennis gebracht en zal HOLVOET NV de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de krediet- of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen

Artikel 5: Betaling en betalingsmiddelen

5.1 De producten worden onmiddellijk bij bestelling via de betalingsprovider van het platform door de Klant betaald. De Klant dient te betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

HOLVOET NV is gerechtigd om de uitvoering van haar verbintenissen integraal op te schorten zolang de bestelling niet volledig is betaald en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

5.2 Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal HOLVOET NV de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als HOLVOET NV niet de volledige betaling ontvangt binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling, heeft HOLVOET NV het recht om de bestelling te annuleren.

Artikel 6 – Levering of afhaling

6.1 In principe beschikt de Klant dienaangaande over een keuzemogelijkheid bij het plaatsen van de bestelling:

- afhaling van de bestelde producten bij HOLVOET NV.
- levering van de bestelde producten op de woonplaats of aangeduide leverplaats van de Klant, zolang deze plaats binnen België gelegen is.

6.2 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat het opteren voor een levering bijkomende kosten met zich teweeg kan brengen. Een opgave van deze kosten wordt meegedeeld voordat de bestelling wordt geplaatst. Indien de levering van de goederen dit vereist, zal hiervoor een beroep gedaan worden op een gespecialiseerde firma. Deze kosten zijn ten laste van de Klant en worden meegedeeld conform artikel 4.3 en 4.4 van onderhavige voorwaarden.

6.3 HOLVOET NV verbindt zich ertoe de Producten die op voorraad zijn te leveren binnen een termijn van tien dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen HOLVOET NV en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt. De Klant krijgt bij het plaatsen van de bestelling steeds een indicatie van de aanwezige voorraad.

Indien HOLVOET NV niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt HOLVOET NV zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal HOLVOET NV dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als HOLVOET NV de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.

6.4 HOLVOET NV zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan HOLVOET NV heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

6.5 Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

6.6 Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij HOLVOET NV onmiddellijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal HOLVOET NV de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Artikel 7 – Annulering van de bestelling

7.1 De Consument heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling en dit per e-mail naar administratie@holvoet.com

Na annulering van de bestelling ontvangt de Consument een bevestiging van de annulering per e-mail en zal HOLVOET NV de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de krediet- of debetkaart die de Consument heeft gebruikt om te betalen.

Na ontvangst van een bevestiging dat de Producten HOLVOET NV hebben verlaten, kan de Consument de bestelling niet meer annuleren en dient zij de Producten terug te sturen volgens de procedure beschreven in artikel 8 van onderhavige voorwaarden.

7.2 De Klant die niet optreedt als Consument heeft eveneens het recht om de bestelling zonder opgave van reden te annuleren vóór de verzending van de bestelling en dit per e-mail naar administratie@holvoet.com. In dat geval zal de klant/niet-consument gehouden zijn een vergoeding te betalen van 25% van de waarde (excl. BTW) van het aangekochte product als vergoeding voor de geleden schade door HOLVOET NV.

7.2 Overmacht, zoals omschreven in artikel 12 ontslaat beide partijen van hun wederzijdse verplichtingen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht voor de Consument en terugbetaling

8.1 De Consument verklaart dat hij ter zake volledig werd geïnformeerd over zijn herroepingsrechten conform de artikelen VI.45 e.v. WER betreffende de consumentenrechten.

De Consument heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in clausule 8.2. De Consument moet HOLVOET NV op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Consument hoeft geen reden voor herroeping op te geven.

8.2 De Consument beschikt over veertien dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

a) Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Consument
b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Consument het laatste bestelde Product heeft ontvangen.
c) Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Consument de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

Indien de HOLVOET NV de Consument niet heeft geïnformeerd over diens herroepingsrecht, zal de Consument twaalf maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien dagen. Indien HOLVOET NV de Consument heeft geïnformeerd over diens herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn van twaalf maanden, heeft de Consument veertien dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Consument de informatie van de Onderneming heeft ontvangen.

8.3 De Consument beschikt, conform artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht, niet over een herroepingsrecht en kan bijgevolg het bestelde goed niet retourneren wanneer de geplaatste bestelling betrekking heeft op diervoeding:

  • waarvan de verpakking door de Consument geopend werd;
  • Met een beperkte houdbaarheidstermijn waarvan de vervaldatum binnen de herroepingstermijn of kort daarna valt.

8.4 De Consument dient HOLVOET NV in kennis te stellen van zijn wil om de overeenkomst te herroepen. Hij kan dat doen door gebruik te maken van het modelformulier, als bijlage aan onderhavige voorwaarden toegevoegd, dat per aangetekend schrijven of per e-mail aan HOLVOET NV wordt overgemaakt of door middel van een ondubbelzinnige verklaring per aangetekende schrijven of per e-mail aan HOLVOET NV.

8.5 Binnen een termijn van 14 dagen nadat deConsument HOLVOET NV heeft ingelicht van zijn wil om de overeenkomst te herroepen, stuurt de Consument zijn bestelling terug naar HOLVOET NV, via dezelfde weg als de Consument zijn bestelling heeft ontvangen. De Consument draagt de kosten van het terugsturen van de goederen.

8.6 In geval van herroeping:

a) Zal HOLVOET NV de reeds door de Consument betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. HOLVOET NV kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Consument ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.
b) HOLVOET NV zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.
c) HOLVOET NV zal de Consument terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Consument gebruikt heeft om te betalen.
d) HOLVOET NV heeft het recht om de Consument terug te betalen met vouchers als de Consument vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.

8.7 DeConsument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Het gebruik, verkoop, verhuur, enz. van de goederen staat gelijk met de definitieve aanvaarding ervan.

9.2 Klachten voor zichtbare gebreken dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 24 uren na levering of afhaling van de bestelling schriftelijk bij aangetekend schrijven aan HOLVOET NV te worden meegedeeld, met daarbij gevoegd foto’s van de voorgehouden gebreken én de verpakking van de bestelde producten. Bij gebrek aan tijdige mededeling heeft de Klant de goederen aanvaard in de staat waarin te zich bevinden.

9.3 Eventuele klachten betreffende verborgen gebreken dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan HOLVOET NV, en dit uiterlijk binnen de 14 dagen na vaststelling van het gebrek of binnen de 14 dagen nadat het gebrek had kunnen worden vastgesteld.

9.4 HOLVOET NV behoudt zich het recht voor om gebreken te herstellen of om tot vervanging over te gaan.

9.5 Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met HOLVOET NV via het volgende e-mailadres/telefoonnummer: administratie@holvoet.com ; 056/71.66.79.

De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.

Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstaat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712

Artikel 10: Garantie

10.1 De Consument heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk conformiteitsgebrek van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten, tenzij HOLVOET NV kan bewijzen dat er geen conformiteitsgebrek is, de Klant het defect zelf heeft veroorzaakt of de Klant voor het sluiten van de overeenkomst weet had van het defect en dit aanvaard heeft. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten moeten de oorspronkelijke verpakking van de goederen bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Consument thuis zijn afgeleverd, dient de Consument schriftelijk of elektronisch contact op te nemen met HOLVOET NV en het artikel aan HOLVOET NV terug te bezorgen. De kosten voor deze verzending worden gedragen door HOLVOET NV.

Bij vaststelling van een conformiteitsgebrek moet de Consument HOLVOET NV onverwijld en uiterlijk binnen de 2 maand na ontdekking van het gebrek op schriftelijke of elektronische wijze inlichten. Na deze termijn vervalt elk recht van de Consument op herstel of vervanging.

Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Consument, de Consument een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zal HOLVOET NV alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de levering van HOLVOET NV. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 8.6.

10.2 De Consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor:

- Termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop.

- Defecten op de verkochte goederen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

- Goederen die door de Consument reeds zijn doorverkocht. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Wanneer de uitvoering van de verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen en/of prestaties van derden, kan HOLVOET NV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware/opzettelijke fout.

11.2 Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de aansprakelijkheid van HOLVOET NV voor alle schade (zowel directe als indirecte schade of gevolgschade) als gevolg van een gebrekkig product beperkt tot de gehoudenheid van HOLVOET NV tot één of meerdere van de volgende opties, naar keuze van de Klant:

1. het crediteren van de relevante (deel-) facturen met betrekking tot (het relevante onderdeel van) het gebrekkige goed;

2. het opnieuw leveren van (het relevante onderdeel van) het gebrekkige goed zonder meerkost;

3. het herstellen of vervangen van (het relevante onderdeel van) het gebrekkige goed zonder meerkost;

4. het betalen van een schadevergoeding gelijk aan het totale factuurbedrag betaald door de Klant voor de levering van (het relevante onderdeel van) het gebrekkige goed.

11.3 De totale aansprakelijkheid van HOLVOET NV en zijn aangestelden wordt ten allen tijde beperkt tot het totaalbedrag van het bestelde goed.

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Een partij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen voor zover en zolang als de uitvoering ervan onmogelijk wordt gemaakt door overmacht.

12.2 Overmacht wordt daarbij begrepen als elke gebeurtenis die aan de redelijke controle van één van de partijen ontsnapt en die de uitvoering van haar verbintenissen onder de Overeenkomst beïnvloedt, zoals natuurrampen, brand, wateroverlast, bliksem, oproer, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers, softwarefouten en onbeschikbaarheid van telecommunicatieverbindingen of servers van derden.

12.3 In geval van Overmacht:

a) zal HOLVOET NV de Klant hiervan op de hoogte brengen; en

b) zullen de verplichtingen van HOLVOET NV krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal HOLVOET NV een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van overmacht voorbij is.

Indien één der partijen zich gedurende een periode van meer dan twee (2) maanden in een situatie van overmacht bevindt, kan de Overeenkomst worden geannuleerd. Om te annuleren, neemt de Klant contact op met HOLVOET NV via administratie@holvoet.com

Artikel 13: Privacy Policy

13.1 Bij de afhandeling van bestellingen verwerkt HOLVOET NV de persoonsgegevens van de Klant.

Om de Klant te informeren aangaande wat er met uw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die u kan raadplegen op: www.holvoet.com/privacypolicy . De Klant erkent kennis genomen te hebben van de inhoud hiervan.

Artikel 14 – Geschillen

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van het land van de maatschappelijke zetel van HOLVOET NV. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via de Website van HOLVOET NV en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, geregeld worden door het Belgisch recht.

14.2 In de geschillen met de Klanten/niet-consumenten zijn uitsluitend de rechtbanken gelegen op het grondgebied van het arrondissement van de ligging van de maatschappelijke zetel van HOLVOET NV bevoegd.

Artikel 15 – Varia

15.1 HOLVOET NV kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming.

15.2 Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde producten.

15.3 De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.